Infolinia: 22 880 90 80

Rezonans magnetyczny głowy

Badanie rezonansu magnetycznego głowy pozwala na ocenę tkanki mózgowej z uwidocznieniem istoty białej i szarej korowej oraz struktur głębokich, układu komorowego, wewnątrzczaszkowych odcinków nerwów czaszkowych.

Ze względu na brak artefaktów pochodzenia kostnego, typowych dla tomografii komputerowej głowy, badanie MR jest główną metodą oceny struktur tylnej jamy czaszki, ze szczególnym uwzględnieniem mostu i rdzenia przedłużonego.

Jako badanie wielopłaszczyznowe o wysokiej rozdzielczości przestrzennej rezonans magnetyczny umożliwia ocenę w płaszczyźnie strzałkowej struktur linii pośrodkowej, w tym ciała modzelowatego, pnia mózgu, z uwzględnieniem drożności wodociągu Sylwiusza, oraz pokazuje położenie migdałków móżdżku w stosunku do płaszczyzny otworu wielkiego.

W płaszczyźnie czołowej służy do oceny przysadki, z uwidocznieniem zmian ogniskowych w jej obrębie, oraz wzajemnych relacji z tętnicami szyjnymi wewnętrznymi i zatokami jamistymi. Ponadto pokazuje zmiany w okolicy nadsiodłowej, z oceną ewentualnego ucisku na skrzyżowanie nerwów wzrokowych. Płaszczyzna czołowa jest również przydatna przy badaniu zmian w strukturach hipokampów w obrębie płatów skroniowych w diagnostyce padaczki.

Obok parenchymy mózgowej w badaniu rezonansu magnetycznego uwidoczniony zostaje układ naczyniowy, w szczególności duże naczynia wewnątrzczaszkowe tętnicze i żylne. Naczynia krwionośne widoczne są na tle tkanki mózgowej, co umożliwia ocenę ich wzajemnych relacji i wykrycie np. konfliktu nerwowo-naczyniowego. Szczególnie przydatne w tym zakresie są sekwencje wysokiej rozdzielczości dostępne w magnesach wysokopolowych pozwalające na dokładną ocenę przebiegu nawet najmniejszych nerwów czaszkowych. W przypadku niewielkich malformacji naczyniowych, nie mających bezpośrednich połączeń z krwioobiegiem - tzw. "utajonych", rezonans magnetyczny jest jedynym badaniem, które może wykryć te zmiany.

Wykonanie badania rezonansu magnetycznego jest wskazane także w każdym przypadku wątpliwości diagnostycznych w ocenie obrazów tomografii komputerowej, szczególnie zmian hipodensyjnych z obrzękiem i efektem masy.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!