Poleć Drukuj

Rezonans Magnetyczny głowy

Badanie rezonansu magnetycznego głowy pozwala na ocenę tkanki mózgowej, z uwidocznieniem istoty białej i szarej korowej oraz struktur głębokich, układu komorowego, wewnątrzczaszkowych odcinków nerwów czaszkowych. Jako badanie wielopłaszczyznowe, o wysokiej rozdzielczości przestrzennej rezonans magnetyczny umożliwia ocenę w płaszczyźnie strzałkowej struktur linii pośrodkowej, w tym ciała modzelowatego, pnia mózgu, z uwzględnieniem drożności wodociągu Sylwiusza, oraz pokazuje położenie migdałków móżdżku w stosunku do płaszczyzny otworu wielkiego.

W płaszczyźnie czołowej służy do oceny przysadki, z uwidocznieniem zmian ogniskowych w jej obrębie, oraz wzajemnych relacji z tętnicami szyjnymi wewnętrznymi i zatokami jamistymi. Ponadto pokazuje zmiany w okolicy nadsiodłowej, z oceną ewentualnego ucisku na skrzyżowanie nerwów wzrokowych. Płaszczyzna czołowa jest również przydatna przy badaniu zmian w strukturach hipokampów w obrębie płatów skroniowych w diagnostyce padaczki.